Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация прочети нашите общи условия и политика за кукитата.

OK

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА "АЙКИДЕСК" ООД

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставяните от "Айкидеск" ООД услуги и информационни ресурси, като урежда отношенията между "Айкидеск" ООД и потребителите на администрираните от дружеството уебсайтове

(В сила от 10.12.2015 г.)


I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. (1) При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните ресурси на Айкидеск ООД (по-надолу "Общите условия") посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

"Айкидеск" ООД e българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията за вписванията, имащо ЕИК 202599216, с адрес за кореспонденция: гр. Русе, п.к. 7012, ул. Николай Здравков 4, офис 4.

"Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

"Администратор на лични данни" - по смисъла на настоящите Общи условия е "Айкидеск" ООД, в качеството му на регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

"Злоумишлени действия" са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща; препълване на информационни канали; получаване на неоторизиран достъп до ресурси, използване на чужди права и пароли; използване на слабостите или несъвършенствата на информационните системи на "Айкидеск" ООД с цел извличане на собствена облага или неправомерно добиване на информация; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на вируси, "троянски коне" (програми за отдалечен контрол върху компютърни конфигурации); смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи.

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от "Айкидеск" ООД услуги, независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин или не.

"Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

"Уебсайт" ("website") е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"Услуги, предоставяни от Айкидеск ООД" представляват услугите посочени неизчерпателно в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Задължителност на Общите условия

Чл. 2. (1) С подаването на заявка от ПОТРЕБИТЕЛ и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от Айкидеск ООД, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Айкидеск ООД те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

Действие на Общите условия.

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за страните (Айкидеск ООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ) от извършването на електронното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на предходния член до момента на прекратяване използването на услугите на Айкидеск ООД чрез напускане на съответния уебсайт.

(2) С всяко ново влизане в уебсайт на Айкидеск ООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор с Айкидеск ООД, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на уебсайта на Айкидеск ООД.

(3) Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ при изразяването на недвусмислено съгласие за приемането им по време на регистрация, и остават в сила до момента на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Настоящите Общи условия/договорът обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай на изпратена електронна поща на/от електронен адрес, поддържан от Айкидеск ООД, дори и без ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е направил електронно изявление за зареждане на уебсайт.

Изменения на Общите условия.

Чл. 4. При извършване на изменения и/или допълнения в Общите условия, Айкидеск ООД ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени, не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията на Общите условия.

Предмет на Общите условия.

Чл. 5. Айкидеск ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в настоящите Общи условия услуги при стриктно спазване на изискванията, посочени по-долу.

Оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация, софтуер и достъп до Интернет. Айкидеск ООД няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик, както и доставчик на услугата "достъп до Интернет" по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


II. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АЙКИДЕСК ООД.

Чл. 7. (1) Айкидеск ООД предоставя услуги на информационното общество, по смисъла на ЗЕТ. Посочените по-долу услуги не са изчерпателни и към тях във всеки един момент могат да се наслагват (включително надграждат съществуващи) услуги, незабранени или не влизащи в противоречие с действащото българско законодателство:

 1. Предоставя информационни ресурси за обработка на заявки за обслужване на клиенти, включително и чрез обмен на електронна поща между поддържани от Айкидеск ООД и чужди за дружеството домейни (без ограничение);
 2. Предоставя ресурси за търсене, откриване и визуализиране на информация, посредством използването на хипервръзки.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на Айкидеск ООД.

(2) Да ползва услугите съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове, съгласно конституционно регламентираното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация.

(3) Използването на услуги с платен достъп, които Айкидеск ООД предоставя, става при спазване на настоящите Общи условия, правилата на ЗЕТ и Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Волеизявление за ползване на платена услуга е налице, когато ПОТРЕБИТЕЛ направи недвусмислено електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП за нейното ползване. Условията за ползване и заплащане на платените услуги се посочват в съответните секции, където са поместени платените услуги и с направата на електронно изявление за тяхното ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се презюмира, че последният е съгласен и приема тези условия.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Айкидеск ООД услуги да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния:

 1. Записване, съхраняване и разпространение на нелицензиран софтуер, използвайки ресурсите на Айкидеск ООД;
 2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет-пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на Айкидеск ООД;
 3. Неразрешено разпространяване на авторски материали, увреждащо икономическите права на лицата, притежаващи авторски или сродни на авторските права върху тези материали;
 4. Накърняване на правата и доброто име на трети лица;
 5. Призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършване на престъпления, разпалване на вражда (расова, етническа, верска, между половете, възрастова и др.) или насилие към личността (съобщения, съдържащи заплахи за живота и/или телесната неприкосновеност на човека);
 6. Застрашаване на националната сигурност и отбраната на Република България;
 7. Предоставяне в публичното Интернет-пространство на материали, представляващи търговска, служебна или държавна тайна (когато могат да се квалифицират като държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и като служебна тайна по смисъла на съответния специален закон, определящ категориите служебни тайни за съответно ведомство);
 8. Разпространяване в нарушение на действащото българско законодателство на информация и лични данни относно трети лица;
 9. Предприемане на действия, насочени към неправомерно възпрепятстване ползването на услугите на Айкидеск ООД от други ПОТРЕБИТЕЛИ;
 10. Разпространение на материали с порнографско съдържание, по смисъла на Наказателния кодекс (НК) или каквото и да било друго съдържание, което застрашава или би могло да застраши нормалното психическо развитие на малолетните и/или непълнолетни лица, или влиза в грубо противоречие с общоприетите в страната морални норми и добрите нрави;
 11. Променяне на интегритета и съдържанието на чужди съобщения, подменяне на идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронната поща, или други реквизити, както и изпращане на нежелана поща, включително непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ;
 12. Представяне за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
 13. Разпространяване на материали и информация, които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение или съгласие на Айкидеск ООД.

(2) При установено неспазване на изискванията на ал. 1, Айкидеск ООД има право незабавно да изтрие от своите сървъри и администрирани от него информационни системи на трети лица-партньори по различни проекти съответната информация или материали. Последното не касае случаите по ал. 1, т. 5, 7 и 10 – за наличието на подобна информация, качена от ПОТРЕБИТЕЛ на информационните масиви на Айкидеск ООД, независимо от прякото или косвено ползване на информационните ресурси на Айкидеск ООД, последният съобщава своевременно на компетентните органи в Република България, предоставя надлежни доказателства (в случай, че деянието съставлява или би могло да изпълва състава на престъпление по НК и съобщението се явява законен повод за образуване на наказателно производство от компетентен орган на държавна власт) и ги съхранява (архивира), докато това е необходимо или е разпоредено.

Права и задължения на Айкидеск ООД. Ограничаване на отговорността.

Чл. 10. (1) Айкидеск ООД има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и информация, разположени на сървърите на Айкидеск ООД или направени достояние на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛ.

(2) Айкидеск ООД има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта на Айкидеск ООД за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

(3) Айкидеск ООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Айкидеск ООД.

Чл. 11. (1) Айкидеск ООД не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, "троянски коне" или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитни стени", използвани от системата на Айкидеск ООД с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася.

(2) Айкидеск ООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

(3) С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Айкидеск ООД не отговоря за вреди, евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от Айкидеск ООД.

(4) Айкидеск ООД не гарантира достоверността на информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски, сродни на авторските или човешки права и добрите нрави. Изложеното в предходното изречение ограничаване на отговорността е с оглед обстоятелството, че Айкидеск ООД охранява тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Последното обосновава невъзможността Айкидеск ООД да бъде обвързван с носене на отговорност относно съдържанието на разменяните съобщения. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

(5) Айкидеск ООД не носи отговорност за неполучаване и/или забавяне на писма, не носи отговорност относно запазването на информация, която се съхранява в акаунтите на потребителя, както и не носи отговорност за действително претърпени вреди вследствие съхраняването на разглежданата информация.

Чл. 12. (1) Айкидеск ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Айкидеск ООД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни и винаги свободни от грешки.

(3) Айкидеск ООД има право по своя преценка и без ограничение да прекратява предоставянето на услугите във всеки един момент, включително закриването на акаунти и безвъзвратното унищожаване на съдържащата се в тях информация, особено в случай на неприемлива употреба.

(4) Айкидеск ООД има право да използва софтуер за автоматична обработка на електронната поща на своите потребители по време на нейната доставка. Събраната за ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по време на автоматичната обработка, може да се използва както за създаване на профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нуждите на Айкидеск ООД, така и за други цели (Анти-СПАМ защита и др.).

(5) Айкидеск ООД има право да излъчва реклама навсякъде в администрирания от него уебсайт.


ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Администриране на лични данни

Чл. 13. (1) Администраторът на лични данни обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица изрично са дали своето съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2, предложение първо от ЗЗЛД.

(2) С цел избягване на противоречие, под "изрично съгласие" за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни. Преди събирането на данните с цел тяхната обработка, Администраторът по недвусмислен начин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ каква/и лична/и данна/и ще бъде/ат събрана/и за обработка, като дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично от употребена през неговия ПОТРЕБИТЕЛСКИ профил компютърна конфигурация да попълни поисканата/те данна/и. Независимо от личното попълване на данната/те, Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. Липсата на маркиран знак, изразяващ съгласие автоматично се приема за липса на такова и данните няма да бъдат събрани и обработени. Последното означава, че ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил лично данните си, но не е маркирал изричното си съгласие за тяхната обработка, то системата на "Айкидеск" ООД няма да допусне понататъшната тяхна обработка и съхрани въведените, но непотвърдени лични данни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави и изрично съгласие за събиране на лични данни от Администратора, по смисъла на предходното изречение.

(3) Събраните лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ няма да бъдат разкривани на трети лица без изричното съгласие на физическите лица, предоставили ги доброволно на Администратора.

(4) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита уведомен за следното:

 1. "Айкидеск" ООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД;
 2. Целите, за които ще се обработват неговите данни са свързани с развитието на информационните, компютърните и комуникационни технологии;
 3. Получателите, на които могат да бъдат разкрити събраните и обработени лични данни са партньори на Айкидеск ООД, които биха ги получили в изпълнение на целите по предходната точка, защитени от Айкидеск ООД по начина, предвиден в ЗЗЛД и вписан в регистъра към КЗЛД;
 4. Предоставянето на личните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изцяло доброволно;
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни във всеки един момент след първоначалното им предоставяне, включително за тяхното невъзвратимо премахване от системите на Айкидеск ООД, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е размислил и не желае събирането, обработването и съхраняването на предоставените от него данни за целите посочени от Администратора.

(5) Обработените лични данни, след постигане на целта, за която са били събрани, могат да бъдат съхранявани като анонимни такива при спазване условията и изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗЗЛД.

Авторски права и интелектуална собственост.

Чл. 14. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на Айкидеск ООД, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Айкидеск ООД, съвместно на Айкидеск ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно медийно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайтове на Айкидеск ООД без разрешение на Айкидеск ООД и/или носителя на авторските или сродни права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай, че елементи или материали от уебсайт на Айкидеск ООД бъдат запаметени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Айкидеск ООД и неговите партньори.

Обезщетения

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Айкидеск ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени хонорари, направени вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения и информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Айкидеск ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Айкидеск ООД за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на Айкидеск ООД и неговите партньори върху обектите на интелектуална собственост, посочени като такива и съдържащи се в базите данни на Айкидеск ООД.

Тайна на съобщенията

Чл. 16. Айкидеск ООД гарантира тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С оглед на опазваната тайна на съобщенията, Айкидеск ООД не може да бъде обвързван с носене на отговорност относно тяхното съдържание. Съдържанието на съобщенията може да бъде разкрито само на органите на Министерството на вътрешните работи (НС "Полиция" и ГДБОП) или компетентни органи на Министерството на отбраната (Военна полиция и Военно контраразузнаване), при наличието на акт на орган на съдебната власт за разкриване тайната на информацията или при обосновано съмнение за извършване на престъпление.